Moderne vrijmetselarij

De moderne vrijmetselarij houdt zich bezig met de ontwikkeling van het geweten en het bewustzijn en niet met het redden van de ziel. Wij beschouwen ieder metafysisch concept als een persoonlijke zaak. Dit geeft ons de vrijheid om mensen met allerlei achtergronden en allerlei overtuigingen op te nemen, op voorwaarde dat niemand de ander wil overtuigen. Wij garanderen ieders absolute vrijheid van denken. We zijn een gemengde loge; we laten zowel mannen als vrouwen toe.

Loge Metropolis is a-dogmatisch. Dat betekent dat we de mensen niet alleen vrij laten in wat ze denken en menen, maar dat we dat zelfs tot een doelstelling van onze vereniging hebben gemaakt. We zijn tegen iedere vorm van dogmatiek. En daarmee bedoelen we niet per se de dogmatiek van religies. Ook politiek, confessioneel onderwijs en wetenschap kunnen dogmatisch zijn in de betekenis dat ze de mening van hun leden trachten te beïnvloeden. En dat is wat de leden van onze loge ten sterkste afwijzen. 

We staan kritisch tegen elke vorm van geloof. Geloof bouwt een muur om zichzelf heen en staat iedere ontwikkeling en iedere expansie in de weg. We sporen mensen aan om vanuit een open mind te functioneren en stimuleren hen om te leren gebruik te maken van het intuïtieve weten, het denken vanuit het hart.

Het is tijd om jezelf te leren kennen. Niet wie ons verteld wordt wie we zijn maar wie je werkelijk bent.

Het woord modern dat wij hier gebruiken heeft dus betrekking op de loge en de de leden van de loge en niet op de rituelen van de vrijmetselarij. Wij werken, net zo als alle andere loges in de wereld, met dezelfde symboliek en met rituelen die terug te voeren zijn op dezelfde bron, de bouw van de Tempel van Salomo. Dezelfde elementen uit de bouwsymboliek en de lichtsymboliek komen in onze rituelen naar voren. We kennen dezelfde graden, die van leerling, gezel en meester en dezelfde terminologie.

Loge Metropolis probeert een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die individueel verschillen en die zich aan elkaar willen spiegelen. Een ontmoetingsplaats waarin iedereen vrijelijk het woord mag voeren en waar ras, geslacht, afkomst, maatschappelijke positie of levensbeschouwelijke overtuiging er niet toe doet. Waar via ritueel en dialoog de mensen trachten wijzer te worden en daarmee in de samenleving een verschil proberen te maken.