Moderne vrijmetselarij

Bestaat er dan ook een ouderwetse vrijmetselarij? Ouderwets is geen aardig woord. Tegenover modern stellen we dan ook het woord “traditioneel”. En met traditioneel wordt onder andere bedoeld de vrijmetselarij die alleen mannen toelaat, vrijmetselarij die haar leden dwingt het bestaan van een opperwezen te onderkennen of vrijmetselarij die werkt met de Bijbel of enig ander “Heilig Boek”. Wij erkennen de traditionele vormen van de vrijmetselarij wel omdat wij menen dat het een ieder vrij staat en moet staan om de vrijmetselarij te interpreteren zoals hij wil.

We hebben in onze loge noch een sacrament, noch een geestelijkheid. De moderne vrijmetselarij houdt zich bezig met de ontwikkeling van het geweten en niet met het redden van de ziel. Wij beschouwen ieder metafysisch concept als een persoonlijke zaak. Dit geeft ons de vrijheid zowel gelovigen als niet gelovigen op te nemen, op voorwaarde dat niemand de ander wil overtuigen. Wij proberen gelovigen en niet gelovigen bij elkaar te brengen op gelijkwaardige voet en garanderen ieders absolute vrijheid van denken. We zijn een gemengde loge; we laten zowel mannen als vrouwen toe.

Het woord modern dat wij hier gebruiken heeft dus betrekking op de leden van de loge en niet op de traditie van de vrijmetselarij als zodanig.  Wij werken, net zo als alle andere loges in de wereld, met dezelfde symboliek en met rituelen die terug te voeren zijn op dezelfde bron, de bouw van de Tempel van Salomo die werd gebouwd zonder geluid en zonder werktuigen en waarvan alle elementen precies in elkaar pasten. Waarvan wel wordt gezegd: “zonder de hamer van twist, de bijl van verdeling of enig ander werktuig dat onheil kon brengen”. We kennen hetzelfde graduele stelsel. Iemand die wordt ingewijd wordt leerling, daarna gezel en tenslotte meester metselaar. De twee belangrijke credo’s van de vrijmetselarij zijn ook bij ons van toepassing: “ken u zelf” en op “u komt het aan!”

Wij erkennen de innerlijke strijd, het innerlijke slagveld en daarmee de innerlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar de door de vrijmetselaar ontwikkelde morele waarden moeten worden omgezet worden in concrete handelingen. Beter gezegd, ze moeten tot uitdrukking komen in de wijze waarop we de handelingen verrichten. Maar we stellen niet dat alleen een godsgeloof de basis kan zijn van de moraal als motiverende bron.

Overigens onderhouden wij warme relaties met loges die wel met de Grote Architect van het universum werken. De ritualen zijn over en weer volkomen te begrijpen omdat gebruik wordt gemaakt van dezelfde symboliek. Mede om die reden hebben wij ons aangesloten bij de Verenigde Vrijmetselaars Loges Nederland.